Пробег

От менюто се избира Автопарк->Пробег.

Избира се автомобила за който ще се въвежда пробег.

Въвежда се текущия пробег и се натиска бутона Запис.

След успешно записване на пробега се вижда екран с резюме на действието. Действието е налично в История.